ga-1-pagina-terugknop.png

 

Algemene voorwaarden

1 Identificatie.
ANROKOI, gevestigd te Heerhugowaard, Dioneplantsoen 10 1701BE. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland Nr: 37081421 Aangemeld BTW Nr. 001280907B69

2 Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door ANROKOI gevestigd te Heerhugowaard hierna te noemen "ANROKOI". De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan. ANROKOI behoudt zich het recht om op elk door ons gekozen moment de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

3 Elektronische communicatie.
ANROKOI erkent bij het verstrekken van een opdracht door wederpartij dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Wederpartij erkent bij het verstrekken van een opdracht aan ANROKOI dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

4 Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst.
De overeenkomst tussen ANROKOI en wederpartij, komt tot stand wanneer ANROKOI (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de wederpartij welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar wederpartij. Dit gebeurt via elektronische communicatie of te wel email. De wederpartij kan de bestelde producten, van in deze voorwaarden omschreven artikelen, binnen 7 dagen, zonder opgaaf van redenen retourneren. Mits de, van in deze voorwaarden omschreven artikelen, in ongerepte staat verkeren en in onbeschadigde verpakking geroutineerd worden. Niet goed- geld terug (ontbinding overeenkomst) ANROKOI garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van ANROKOISTORE.COM. Indien producten en diensten niet volstaan aan hetgeen dat ANROKOI aanbiedt en omschrijft op de site ANROKOISTORE.COM, is de wederpartij gemachtigd om de artikelen retour te zenden naar het adres van ANROKOI. De wederpartij heeft dan recht op terugbetaling van het aankoop bedrag dan wel herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de wederpartij, ANROKOI kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de leveringstermijn van 30 dagen door ANROKOI wordt overschreden. Wederpartij dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

5 Retourzendingen en retourbetalingen.
Onder retourzendingen wordt verstaan alle producten die retour worden gezonden. Artikelen die worden aangeboden voor retourzendingen worden door ANROKOI binnen 3 werkdagen geïnspecteerd op defecten of ontbrekende onderdelen. De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de wederpartij. De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komt voor rekening van de wederpartij. Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de wederpartij. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met ANROKOI. Indien de wederpartij aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.

6 Terugstorten van aankoop bedrag.
Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de wederpartij verzoekt tot terug storting van het aankoop bedrag, zal ANROKOI dit binnen de gestelde termijn van 30 dagen doen op de rekening van de wederpartij. Minus de door ANROKOI gemaakte kosten.

7 Herstel / reparatie en/of levering van het ontbrekende.
Indien producten niet geheel of niet volgens omschrijving worden afgeleverd kan de wederpartij verzoeken tot herstel, reparatie of nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd welke staat omschreven bij artikel 9.1 t/m 9.2 komen de kosten hiervan geheel voor rekening van ANROKOI.

8 Leveringen en klachten omtrent leveringen.
ANROKOI streeft naar een leveringstermijn van 10 dagen binnen Europa. Indien dit niet gehaald wordt zal ANROKOI, de klant, middels elektronische post op de hoogte stellen.
Alle artikelen welke direct vanaf het magazijn te Heerhugowaard worden verzonden naar wederpartij, worden twee maal gecontroleerd op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de transporteur. De wederpartij garandeert aan ANROKOI dat de geleverde producten binnen een termijn van 7 dagen worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit. Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct telefonisch gemeld te worden aan ANROKOI. Wederpartij zal na deze telefonische melding de gegronde klacht schriftelijk bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst van de producten. Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk, zal wederpartij de instructies opvolgen van ANROKOI.

9 Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur.
Het is ANROKOI die beslist over het soort verpakkingsmateriaal welke wordt gebruikt voor (rembours-) leveringen. Het is ANROKOI die beslist over welke transporteur de bestelde artikelen aflevert.

10 Garanties.
Op alle producten en diensten die worden aangeboden op ANROKOISTORE.COM en KOIVOER.COM zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. Tenzij er spraken is van grove schuld of nalatigheid, is ANROKOI niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken. ANROKOI is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de site tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde.

11 Prijzen.
Alle genoemde prijzen zijn in Euro`s en incl. BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, ANROKOI kan zonder berichtgeving de prijzen op de site ANROKOISTORE.COM wijzigen. Typefouten en weergave fouten voorbehouden.

12 Eigendom voorbehoud.
Indien de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens ANROKOI, is wederpartij rechtsmatig eigenaar van het gekochte. Indien wederpartij niet kan voldoen aan de verplichtingen jegens ANROKOI, is het bestelde direct opeisbaar door ANROKOI. De wederpartij mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen jegens ANROKOI is voldaan.

13 Betalingen.
Betalingen geschieden door middel van rembours of vooruitbetaling. Indien ANROKOI het toelaat om de wederpartij "op rekening" te laten kopen, geldt hiervoor een betalingtermijn van 8 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan ANROKOI, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 2,6 % per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien. Indien ANROKOI het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmanen van de wederpartij incasso en/of executiemaatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij zal ter zake buitengerechtelijk kosten, een bedrag van 15% van de hoofdsom en vertragingsrente verschuldigd zijn met een absoluut minimum van ad € 255,00.

14 Claims.
In geval van gevolgschade kan de tegenpartij een maximale claim ter hoogte van de geleverde artikelen indienen. Claims worden enkel in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na ingebruikstelling en maximaal 30 dagen na aankoop schriftelijk aan ANROKOI zijn gemeld.

15 Overige bepalingen.
Op de door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Ideal paypal creditcards
Vragen? Simpel! Stuur ons een whatsapp!

Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 anrokoistore | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel